SRB

PRIVACY POLICY

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, direktor privrednog društva ,, L A V O“ doo Beograd-Vračar, ul. Gospodara Vučića 137, MB: 21351555, PIB: 110451011 dana 15.09.2019.godine, donosi sledeći:

 

PRAVILNIK O POLITICI PRIVATNOSTI

I ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

 

 

Konstatuje se da se Pravilnikom privrednog društva ,, L A V O“ doo, uređuje vrsta podataka koji su predmet obrade, pristanak i opoziv pristanka za obradu, svrha i način obrade podataka, kao i prava lica čiji se podaci obrađuju.

 

Pristupanjem aplikaciji, kreiranjem naloga, korišćenjem bilo koje usluge društva ,, L A V O“ doo, korisnici, odnosno potrošači bezuslovno prihvataju u celosti sve odredbe ovog Pravilnika.

 

Privredno društvo ,, L A V O“ doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili dopuni Pravilnik i takve promene stupaju na snagu danom objave na stranici same aplikacije ili stranici internet sajta www.lavocare.com. Nastavljanjem pristupa ili nastavljanjem korišćenja bilo kog dela aplikacije ili samih usluga smatraće se da korisnik/potrošač pristaje na izmenjene ili dopunjene odredbe Pravilnika.

 

 

I Pojam obrade podataka i određivanje podataka koji su predmet obrade

 

Prihvatanjem ovog Pravilnika korisnici su saglasni da se obrada podataka definiše kao svaka radnja preduzeta u vezi sa podacima kao što su prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, snimanje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način činjenje dostupnim, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima, bez obzira da li se vrši automatski, poluautomatski ili na drugi način.

 

Korisnici su upoznati i saglasni da društvo ,, L A V O“ doo vrši obradu sledećih podataka:

 

1. Ime i prezime korisnika;

7. Registarski broj vozila;

2. Datum rođenja korisnika;

8. Vrstu, model i karakteristike vozila;

3. Pol korisnika;

9. Lokacija vozila;

4. E-mail adresu korisnika;

10. Broj platne kartice korisnika;

5. Kontakt telefon korisnika;

11. IP adresu korisnika;

6. Preferencije korisnika u pogledu već pruženih usluga;

 

 

 

Svi taksativno pobrojani podaci o korisnicima se mogu koristiti isključivo pod uslovom ako su dobrovoljno dostavljeni društvu ,, L A V O“ doo od strane korisnika ili lica koje korisnik izričito ovlasti.

 

Određuje se da društvu ,, L A V O“ doo ne može vršiti obradu podataka o korisniku koji nisu precizirani ovim Pravilnikom.

 

II Pristanak na obradu i opoziv pristanka

 

Prihvatanjem Pravilnika korisnik daje svoj bezuslovni pristanak društvu ,, L A V O“ doo da obrađuje podatke o ličnosti korisnika, kao i da iste koristi u svrhu statističke analize i za bilo koje druge poslovne svrhe, uz poštovanje ograničenja propisanih zakonom i bez ikakve naknade korisniku.

 

Kreiranjem korisničkog naloga, te prijavom u sistem internet aplikacije korisnik aplikacije daje izričitu saglasnost da društvo ,, L A V O“ doo kao rukovalac ličnim podacima u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti može prikupljati i obrađivati njegove lične podatke naznačene u zahtevu za kreiranje korisničkog naloga, odnosno obrascu elektronske ponude koji su sastavni deo sistema internet aplikacije, kao i lične podatke koje korisnik aplikacije učini dostupnim na kakav drugi način ili kakvim drugim sredstvom komunikacije.

 

Dostavljanjem podataka o ličnosti korisnik garantuje za istinitost i verodostojnost predmetnih informacija. Određuje se da u slučaju kada treće lice dostavlja podatke o ličnosti korisnika, isti garantuje da poseduje izričitu saglasnost korisnika za preduzimanje navedene radnje, te društvo ,, L A V O“ doo ne snosi bilo kakvu odgovornost u slučaju da treće lice neovlašćeno izvrši dostavljanje podataka.

 

Određuje se da korisnik može dati punovažan opoziv saglasnosti za obradu podataka, i to pismeno ili usmeno na zapisnik. Nakon opoziva pristanka, obrada podataka o ličnosti korisnika postaje nedozvoljena.

 

III Svrha obrade podataka o ličnosti

 

Konstatuje se da se osnovna svrha obrade podataka ogleda u potrebi vođenja sopstvenih evidencija o korisnicima, te obaveštavanja o novim proizvodima i uslugama, kao i unapređenju u vidu poboljšanja efikasnosti i kvaliteta usluge.

 

Nadalje se kao svrha obrade podataka određuje statistička analiza podataka koji se odnose na prosečnog korisnika usluge i karakteristike njegovog motornog vozila.

 

Prihvatanjem ovog Pravilnika korisnici daju bezuslovnu saglasnost društvu ,, L A V O“ doo da statističke podatke iz prethodnog stava pravnim poslom prenese na treća lica. Navedeni statistički podaci neće sadržati lične podatke pojedinog korisnika, već će isti biti samo proizvod nastao analizom ličnih podataka.

 

,, L A V O“ doo se obavezuje da će se se starati o zabrani upotreba ličnih podatka suprotno gore utvrđenoj svrsi njihovog prikupljanja.

 

,, L A V O“ doo će uložiti razuman napor i sredstva kako bi se osigurala zaštita ličnih podataka i od neovlašćenog pristupa, gubitka, uništenja ili promena. Društvo ,, L A V O“ doo će obezbediti pristup ličnim podacima onim zaposlenima kojima je pristup potreban radi ispunjenja svrhe prikupljanja, obrade i korišćenja ličnih podataka.

 

Korisnici se odriču prava na isticanje bilo kakvog zahteva prema društvo ,, L A V O“ doo u vezi bilo kakve zloupotrebe ličnih podataka od strane trećih lica. Korisnici su obavezni da u najkraćem mogućem roku obaveste društvo ,, L A V O“ doo o svakoj zloupotrebi internet aplikacije, informacija koje se nalaze na aplikaciji, kao i ličnih podataka korisnika.

 

 

IV Prava korisnika u vezi obrade podataka o ličnosti

 

D ruštvo ,, L A V O“ doo je obavezno da kao rukovalac podacima, na pisani zahtev korisnika, dostavi obaveštenje o obradi podataka snabdeveno svim elementima propisanim zakonom.

 

Korisnici imaju pravo da prema rukovaocu podacima istaknu pisani zahtev za uvid u podatke i izdavanje kopije podataka koji sa na njega odnose.

 

Korisnik ima pravo da od rukovaoca zahteva ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka ako:

1) svrha obrade nije jasno određena;

2) je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;

3) je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;

4) je način obrade nedozvoljen;

5) podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;

6) je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;

7) se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama ovog zakona.

Korisnik ima pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, ako je osporilo tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

Pravo na obaveštenje, uvid i kopiju može se ograničiti ako:

 

1) korisnik traži obaveštenje o obradi, a rukovalac je podatke o njemu uneo u javni registar ili ih je na drugi način učinio dostupnim javnosti;

2) korisnik zloupotrebljava svoje pravo na obaveštenje, uvid i kopiju;

3) je rukovalac ili drugo lice već upoznao korisnika sa onim o čemu traži da bude obavešten, odnosno ako je lice izvršilo uvid ili dobilo kopiju, a u međuvremenu nije došlo do promene podatka;

4) bi rukovalac bio onemogućen u vršenju poslova iz svog delokruga;

5) bi davanje obaveštenja ozbiljno ugrozilo interese nacionalne i javne bezbednosti, odbrane zemlje, ili radnje sprečavanja, otkrivanja, istrage i gonjenja za krivična dela;

6) bi davanje obaveštenja ozbiljno ugrozilo važan privredni ili finansijski interes države;

7) bi se obaveštenjem učinio dostupnim podatak za koji je zakonom, drugim propisima ili aktima zasnovanim na zakonu određeno da se čuva kao tajna, a zbog čijeg bi odavanja mogle nastupiti teške posledice po interes zaštićen zakonom;

8) bi obaveštenje ozbiljno ugrozilo privatnost ili važan interes lica, posebno život, zdravlje i fizički integritet;

9) se podaci o korisniku koriste isključivo za naučnoistraživačke i statističke svrhe, dok takvo korišćenje traje;

10) ako traje obustava obrade na zahtev korisnika;

 

Zahtev za obaveštenje, uvid i kopiju podnosi se društvu ,,L A V O“ doo u pismenom obliku, a rukovalac može prihvatiti i usmeni zahtev, iz razloga efikasnosti i ekonomičnosti. Rukovalac je dužan da obaveštenje o podnetom zahtevu izda bez odlaganja u pisanom obliku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja. Rukovalac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema urednog zahteva za uvid, odnosno za izdavanje kopije, omogući korisniku kao podnosiocu da izvrši uvid, odnosno da mu preda kopiju.


V Ograničenje odgovornosti rukovaoca podacima

 

Utvrđuje se da d ruštvo ,, L A V O“ doo ne odgovara za materijalnu i nematerijalnu štetu prouzrokovanu korisnicima zloupotrebom ličnih podataka od strane trećih lica.

 

Konstatuje se da su korisnici internet aplikacije i usluga društva ,, L A V O“ doo upoznati sa opasnostima prenosa ličnih podataka putem interneta, kao i svim eventualnim prevarnim radnjama od strane trećih lica, te dobrovoljno i na sopstvenu odgovornost vrše dostavljanje svojih ličnih podataka.

 

Određuje se da internet aplikacija inicijalno ne vrši pamćenje broja platne kartice korisnika nakon izvršenja određene transakcije, a kao jednog od najosetljivijih podataka. Nadalje, aplikacija pruža dodatnu opciju da po isključivom pisanom odobrenju korisnika izvrši pamćenje broja platne kartice. Korišćenje navedene opcije pamćenja broja platne kartice, korisnik prihvata na sopstvenu odgovornost, te društva ,, L A V O“ doo ne može odgovarati za bilo kakav oblik zloupotrebe predmetnog podatka od strane trećih lica.

 

Na izričit zahtev državnih organa d ruštvo ,, L A V O“ doo je obavezno da kao rukovalac podacima stavi na raspolaganje sve podatke o ličnosti, te korisnici ne mogu imati bilo kakve zahteve po navedenom osnovu, niti rukovalac može odgovarati za štetu koja je korisniku prouzrokovana radom državnih organa.

 

VI Ostale odredbe

 

Prihvatanjem Pravilnika određuje se da će svi eventualni sporovi između rukovaoca i korisnika biti rešavani sporazumnom, te u slučaju da spor ne bude rešen na navedeni način ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda.

Zaštita podataka o ličnosti je regulisana pozitivnim propisima Republike Srbije, koje će predstavljati jedino merodavno pravo u slučaju eventualnog spora.