SRB

TERMS & CONDITIONS

Na osnovu Zakona o privrednim društvima, Zakona o obligacionom odnosima, Zakona o elektronskoj trgovini i Zakona o zaštiti potrošača, direktor privrednog društva ,, L A V O“ doo Beograd-Vračar, ul. Gospodara Vučića 137, MB: 21351555, PIB: 110451011 dana 15.09.2019. godine, donosi sledeće:

 

 

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA APLIKACIJE

I

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

 

 

 

I OPŠTE ODREDBE

 

Utvrđuje se da Opšti uslovi propisuju uslove i način korišćenja internet aplikacije privrednog društva ,, L A V O“ doo, kao i samo poslovanje pružaoca usluga, uključujući i pitanja prava i obaveza potrošača, pitanje reklamacija i odgovornosti.

 

Pristupanjem aplikaciji, kreiranjem naloga, korišćenjem bilo koje usluge društva ,, L A V O“ doo korisnici, odnosno potrošači prihvataju u celosti sve odredbe ovih Opštih uslova.

 

Privredno društvo ,, L A V O“ doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili dopuni Opšte uslove i takve promene stupaju na snagu danom objave na stranici same aplikacije ili stranici internet sajta www.lavocare.com. Nastavljanjem pristupa ili nastavljanjem korišćenja bilo kog dela aplikacije ili samih usluga smatraće se da korisnik/potrošač pristaje na izmenjene ili dopunjene Opšte uslove.

 

,, L A V O“ doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku i bez prethodne najave izmeni, dopuni ili ukine bilo koji deo svog poslovanja, uključujući i samu internet aplikaciju, njene delove i servise, kao i usluge koje se putem nje pružaju.

 

Obaveza korisnika aplikacije je da aplikaciju koristi u skladu s pozitivnim propisima, javnim poretkom, dobrim običajima i etičkim načelima. ,, L A V O“ doo ima pravo da u svakom trenutku vrši kontrolu sadržaja aplikacije kako bi obezbedio poštovanje Opštih uslova i pozitivnih propisa.

 

II OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA APLIKACIJA

 

Aplikacija je isključivo vlasništvo privrednog društva ,, L A V O“ doo koje je jedini nosilac imovinskih prava i prava intelektualne svojine na aplikaciji.

 

Utvrđuje se da je aplikacija namenjena korisnicima koji mogu biti fizička i pravna lica. Korisnik aplikacije je lice koje je kreiralo korisnički nalog i time prihvatilo Opšte uslove, te dalo odobrenje aplikaciji za korišćenje kredencijala (korisničko ime, lozinka, e - mail adrese,spisak vozila i njihovi registarski brojevi,opisi i slike, adrese lokacija, brojevi i opisi platnih kartica i dr.) definisanih prilikom preuzimanja aplikacije.

 

Nakon kreiranja naloga korisniku će biti dostupne informacije o svim uslugama društva, cenovnicima i drugim relevantnim podacima.

Sama usluga korišćenja aplikacije se ne naplaćuje, ali može biti naplaćeno korišćenje internet infrastrukture za preuzimanje aplikacije sa odgovarajuće internet prodavnice shodno cenovniku korisnikovog internet provajdera.

 

Aplikacija nudi uslugu onlajn plaćanja usluge u skladu sa pravilima internet prodajnog mesta regulisanim u glavi III Opštih uslova.

 

,, L A V O“ doo ima diskreciono pravo, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke:

 

1) odbiti zahtev korisnika za kreiranje korisničkog naloga na internet aplikaciji;

2) odbiti prijavu korisnika za korišćenje bilo koje usluge koja se nudi na internet aplikaciji koja je upućena pružaocu usluge bez posredovanja internet aplikacije;

 

,, L A V O“ doo može u svakom trenutku, bez potrebe obrazlaganja svoje odluke, onemogućiti ili ograničiti u celosti ili delimično korisniku aplikacije pristup i korišćenje internet aplikacija.

 

Prihvatanjem Opštih uslova korisnik aplikacije se saglašava da:

 

Koristi aplikaciju i internet isključivo na svoj rizik iz razloga što društvo ,, L A V O“ doo ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik pretrpi prilikom korišćenja aplikacije i interneta, a imajući u vidu da je internet internacionalna računarska mreža koju ,, L A V O“ doo ne kontroliše neposredno.

 

Korišćenjem sadržaja aplikacije korisnik prihvata sve rizike koji mogu da nastanu iz njenog korišćenja, te se obavezuje da sadržaj aplikacije koristi isključivo za ličnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

 

Obaveza je korisnika da načinom korišćenja aplikacije štiti sopstvenu privatnost, a što je korisniku omogućeno kreiranjem personalne lozinke.

 

,, L A V O“ doo neće snositi bilo kakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem uređaja povezanog s aplikacijom ili neovlašćenim pristupom personalizovanim podacima korisnika.

 

Korisnik se obavezuje da neće koristiti servise aplikacije na bilo koji način koji bi mogao da ugrozi njihov nesmetan rad.

 

,, L A V O“ doo ima pravo da, u slučaju sumnje na zloupotrebu, kontroliše „sadržaj“ koji korisnici postavljaju na njegove servere, te može da osigura trenutno uklanjanje sadržaja koji potpadaju pod neprihvatljivo ili nezakonito korišćenje servisa.

 

Korisnik internet aplikacije je u potpunosti odgovoran za sadržaj i tačnost informacija koje šalje društvu ,, L A V O“ doo kao i za kršenje prava bilo koje treće strane na koju se eventualno odnose te informacije.

 

Korisnik prihvata da pristup internet aplikaciji ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog redovnog održavanja, kao i iz drugih razloga za koje nije odgovoran ,, L A V O“ doo .


,, L A V O“ doo ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu aplikacije koju korisnici koriste isključivo na sopstvenu odgovornost.

 

 

III OPŠTI USLOVI POSLOVANJA I PRUŽANJA USLUGA

 

PONUDA, PORUDŽBENICA I PRIHVAT PONUDE

 

Pretežna delatnost trgovca je održavanje, popravka i nega motornih vozila koja se pruža na taj način što izvršioci usluga društva ,, L A V O“ doo pristupaju na mesto na kome se nalazi vozilo potrošača i to pozivom putem internet aplikacije.

 

Trgovac ,, L A V O“ doo se putem svoje aplikacije nalazi u statusu stalnog poziva potrošačima da učine ponudu, te potrošači popunjavanjem i slanjem porudžbenice putem aplikacije vrše upućivanje ponude trgovcu, odnosno predloga za zaključenje ugovora.

 

Nakon toga, trgovac je dužan da u najkraćem mogućem roku potrošača elektronskom porukom obavesti o prihvatu njegove ponude ili o odbijanju ponude zbog nemogućnosti pružanja usluge pod uslovima iz porudžbenice.

 

Prijemom obaveštenja o prihvatu ponude od strane potrošača smatra se da je zaključen ugovor na daljinu sa odredbama iz elektronske porudžbenice potrošača. Obaveštenjem o prihvatu ponude trgovac obaveštava potrošača i o okvirnom vremenskom razmaku u kome će pristupiti na mesto nalaženja vozila radi izvršenja naručene usluge.

 

Potrošač, odnosno korisnik aplikacije je obavezan da tačno i istinito popuni sve elemente elekronske porudžbenice, u suprotnom će biti odgovoran za sve negativne posledice navedenog propusta. Poružbenice u obliku elekronske poruke sadrži vrstu odabrane usluge,tip motornog vozila koje će biti predmet održavanja i to sa detaljnijim opisom, vreme kada je uslugu potrebno izvršiti, kao i mesto izvršenja usluge.

 

Definiše se da internet aplikacija društva ,, L A V O“ doo predstavlja sredstvo komunikacije na daljinu koje omogućava zaključenje ugovora između trgovca i potrošača koji se ne nalaze na istom mestu u isto vreme.

 

Određuje se da neće doći do zasnivanja stalnog poslovnog odnosa/veze trgovca i potrošača, nezavisno od toga koliko puta je trgovac relaizovao svoju uslugu u prethodnom vremenskom periodu.

 

PRIMOPREDAJA I FOTOGRAFISANJE VOZILA

 

Utvrđuje se da je nakon zaključivanja ugovora putem aplikacije potrošač obavezan staviti svoje vozilo na raspolaganje zaposlenima kod trgovca na taj način što će izvršiti primopredaju ključeva vozila i isto parkirati na mesto koje je odgovarajuće za nesmetano pružanje usluga održavanja od strane trgovca.

 

Prihvatanjem ovih Opštih uslova potrošač se obavezuje da neposredno pre pružanja usluge svoje motorno vozilo isprazni od pokretnih stvari, za čiji nestanak ili oštećenje trgovac neće odgovarati.

Potrošač ovom prilikom ovlašćuje trgovca da izvrši fotografisanje motornog vozila pre, tokom i posle pružanja usluge, i to na taj način što se na fotografijama neće videti registarski broj vozila, drugi identifikacioni brojevi vozila, kao ni lične pokretne stvari potrošača odnosno vlasnika vozila.

 

Potrošač nadalje ovlašćuje trgovca da fotografije iz prethodnog stava iskoristi prilikom odlučivanja o eventualnim reklamacionim zahtevima potrošača, kao i u svrhu reklamiranja i promovisanja usluge koju trgovac pruža, i to u svim sredstvima oglašavanja.

 

 

MESTO, VREME I NAČIN PRUŽANJA USLUGE

 

Korisnici internet aplikacije imaju mogućnost da u poružbenici (elektronskom zahtevu za uslugu) označe tačnu adresu na kojoj se nalazi motorno vozilo koje će biti predmet usluge održavanja i čišćenja. S navedenim u vezi, potrošači su upoznati sa činjenicom da će trgovcu biti pozanta adresa nalaženja vozila, te se saglašavaju da se isti podatak može iskoristiti radi efikasnog pružanja usluge potrošačima, te se potrošači odriču bilo kakvih eventualnih zahteva i prigovora u vezi sa korišćenjem navedenog podatka od strane trgovca.

 

Internet aplikacija trgovca nudi mogućnost potrošačima da vrše praćenje kretanja zaposlenog koji će pružiti uslugu, i to do mesta nalaženja vozila označenog u aplikaciji, te im se na taj način omogućava da steku uvid o okvirnom vremenskom momentu kada će otpočeti pružanje usluge.

 

Potrošači su obavezni u svojoj poružbenici da označe tačno vreme kada žele da im usluga bude pružena, te se prihvatom ponude u obliku elekronskog obaveštenja smatra da je trgovac obavezan da u neznačeno vreme izvrši naručenu uslugu.

 

Trgovac zadržava pravo da u slučaju nastupanja okolnosti više sile (vremenske nepogode, zastoj u sobraćaju, mitinzi, demonstracije, parade) blagovremeno obavesti potrošača da nije u mogućnosti da pruži naručenu uslugu, čime će se smatrati da je došlo do raskida ugovora zaključenog na daljinu.

 

Trgovac je obavezan da za usluge održavanja i čišćenja vozila koristi sredstva koja ne mogu ugroziti zdravlje potrošača i zaposlenih kod trgovca. Trgovac je nadalje dužan da svoju uslugu održavanja i čišćenja izvrši savesno i sa pažnjom dobrog privrednika.

 

Usluga se smatra izvršenom, a ugovoreni posao okončanim kada trgovac nakon izvršene usluge izvrši vraćanje vozila potrošaču, a potrošač isplati trgovcu naknadu za uslugu.

 

Potrošači se prihvatanjem ovih Opštih uslova saglašavaju da trgovac može da poveri izvršenje usluge trećem licu.

 

Trgovac je dužan da pribavi saglasnost potrošača za obavljanje dodatnog rada, ako se prilikom pružanja usluge ukaže potreba za dodatnim radom.

 

 

 

KREIRANJE KORISNIČKOG NALOGA

 

Preduslov za korišćenje usluga trgovca i sadržaja same internet aplikacije, je kreiranje korisničkog naloga potrošača unošenjem adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka u postupku registracije.

U postupku registracije i prilikom popunjavanja ličnog profila korisnik aplikacije, odnosno potrošač je obavezan da navede tačne, potpune i važeće podatke. U postupku registracije nije dozvoljeno korišćenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih lica, nezakoniti, štetni, preteći, koji zlostavljaju, uznemiruju, kleveću ili su na bilo koji način štetni deci i maloletnicima. Nadalje je nedopušteno koristiti imena javnih lica.

 

U slučaju kršenja pobrojanih pravila ,, L A V O“ doo ima pravo na deaktivaciju ili brisanje registrovanog korisničkog naloga. U postupku registracije trgovac je ovlašćen da od potrošača prikuplja i obrađuje određene lične podatke, što je detaljno uređeno Pravilnikom o politici privatnosti.

 

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

 

,, L A V O“ doo se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati korišćenjem aplikacije, te za radnje korisnika upotrebom ili zloupotrebom sadržaja aplikacije, kao i za bilo kakvu štetu koja može biti prouzrokovana korisniku ili trećoj strani u vezi s upotrebom ili zloupotrebom korišćenja sadržaja aplikacije. 

 

,, L A V O“ doo ne odgovara za nestanak, oštećenje ili uništenje pokretnih stvari u vozili iz razloga što se potrošač prihvatanjem ovih Opštih uslova saglasio sa svojom obavezom da sve pokretne stvari ukloni iz motornog vozila koje je predmet održavanja i čišćenja.

 

Trgovac odgovara za štetu koja je nastala usled namere ili krajnje nepažnje, ali se isključuje odgovornost trgovca za štetu nastalu usled obične nepažnje.

 

,, L A V O“ doo ne odgovara za štetu nastalu usled kašnjenja u pružanju usluge, a koje kašnjenje je prouzrokovano dejstvom slučaja i više sile.

 

CENA I PLAĆANJE CENE

 

Kreiranjem korisničkog naloga i naručivanjem usluge potrošači u celosti prihvataju cenovnik usluga koji je jasno određen na internet aplikaciji. Cene iskazane putem aplikacije su izražene u dinarima i u sebi sadrže uračunat PDV.

 

Prihvatanjem Opštih uslova potrošači su saglasni da trgovac ima pravo da jednostrano menja cene istaknute putem aplikacije, i to bez pojedinačnog obaveštavanja svakog registrovanog potrošača o nastalim promenama.

 

Trgovac određuje da će se plaćanje cene za pruženu uslugu vršiti na sledeća dva načina:

 

Gotovinsko plaćanje na taj način što će potrošač izvršiocu usluga društva kod izvršiti gotovinsku isplatu cene nakon što usluga bude pružena;

 

Platnom karticom poslovne banke po modelu predautorizacije sa naknadnom realizacijom na taj način što korisnik izvrši transakciju plaćanjem putem kartice na osnovu čega se rezervišu sredstva na tekućem računu potrošača. Nakon izvršenja usluge trgovac vrši potvrđivanje transakcije i šalje nalog za naplatu trgovačkom portalu.


Plaćanje putem platne kartice poslovne banke se vrši na taj način što korisnik/potrošač vrši unos u internet aplikaciju broja svog tekućeg računa, pin-a i drugih podataka o kartici, nakon čega mu je omogućen navedeni vid plaćanja. Korisnik na raspolaganju ima mogućnost da u aplikaciji sačuva podatke o svojoj platnoj katici radi lakšeg korišćenja iste prilikom narednih transakcija.

 

Navedenu opciju čuvanja podataka kartice potrošač prihvata na sopstvenu odgovornost, te trgovac ne može odgovarati za eventualnu štetu koju potrošač pretrpi zloupotrebnom predmetnih informacija od strane trećeg lica.

 

Trgovac se obavezuje da nakon izvršene usluge i isplate cene bez obzira na modalitet plaćanja, izvrši izdavanje fiskalnog računa potrošaču.

 

REKLAMACIJE POTROŠAČA

 

U slučaju da je potrošač nezadovoljan pruženom uslugom, odnosno ima primedaba koje se tiču saobraznosti usluge, pogrešnog obračuna cene i načina rada izvršioca usluga kod trgovca, ima pravo da trgovcu istakne reklamaciju odmah po izvršenju usluge, a najkasnije 24 časa od navedenog vremenskog momenta.

 

Internet aplikacija trgovca sadrži karticu sa oznakom ,,kontaktirajte nas“ koja predstavlja deo aplikacije namenjen potrošačima za podnošenje elektronskih reklamacionih zahteva. Trgovac nije dužan da primi i odluči o reklamacijama potrošača uloženim van gore propisane procedure.

 

Nakon prijema reklamacije potrošača, trgovac će istom dostaviti potvrdu o prijemu reklamacije u elektronskom obliku. Trgovac je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije potrošaču dostavi odgovor na reklamaciju koji će sadržati odluku o prihvatanju ili neprihvatanju reklamacije, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje o uloženoj reklamaciji potrošača ne može biti duži od 15 dana od dana prijema iste.

U slučaju usvajanja reklamacije potrošača, trgovac je obavezan, a po izboru potrošača izvršiti ponovno pružanje reklamirane usluge ili refundirati iznos cene konkretne usluge, koja je predmet reklamacije.

 

PRAVO POTROŠAČA NA ODUSTANAK OD UGOVORA I POVRAĆAJ SREDSTAVA

 

Potrošač koji je izvršio rezervaciju usluge zakazivanjem određenog vremenskog termina putem aplikacije, te na taj način zaključio ugovor sa trgovcem, ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja, odnosno dana prijema prihvata ponude izvrši odustanak od ugovora zaključenog na daljinu. Potrošač može odustati od ugovora u navedenom roku bez navođenja razloga i bez snošenja dodatnih troškova.

 

Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora nakon isteka roka od 14 dana od njegovog zaključenja, niti može odustati od ugovora nakon što je usluga već u potpunosti izvršena.

 

U slučaju odustanka potrošača od ugovora u skladu sa definsanim uslovima, kao i u slučaju usvajanja reklamacije potrošača, trgovac je obavezan da u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja o odustanku, odnosno od dana usvajanja reklamacije izvrši povraćaj novčanih sredstava koristeći ista sredstva plaćanja koje je potrošač koristio prilikom prvobitne transakcije.

 

Ako je potrošač uslugu platio putem platne kartice, trgovac je dužan da vraćanje izvrši isključivo putem zahteva sopstvenoj poslovnoj banci da povraćaj izvrši na tekuću račun platne kartice potrošača, i to potpunim ili delimičnim storniranjem inicijalne transakcije.

 

POLITIKA PRIVATNOSTI PODATAKA

 

,, L A V O“ doo se obavezuje da će poštovati privatnost korisnika aplikacije i usluga održavanja vozila. ,, L A V O“ doo može prikupljati lične podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj, e-mail adresa, lokacija i informacije o motornom vozilu samo pod uslovom ako ih korisnik/potrošač dobrovoljno dostavi trgovcu putem internet aplikacije. Trgovac će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu što boljeg uvida u pojedinačne potrebe i zahteve potrošača, kao i kvalitetnijeg pružanja svih usluga trgovca.

 

,, L A V O“ doo se obavezuje da navedene podatke neće učiniti dostupnim bilo kojoj trećoj strani bez izričitog pristanka korisnika/potrošača.

 

Određuje se se da će Politika privatnosti podataka biti detaljno uređena posebnim Pravilnikom koji korisnici/potrošači u celosti prihvataju pristupanjem aplikaciji, kreiranjem naloga i korišćenjem bilo koje usluge društva ,, L A V O“ doo.

 

 

AUTORSKA PRAVA

 

Dokumenti, podaci i informacije objavljene na aplikaciji ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka ,, L A V O“ doo ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu društvu ,, L A V O“ doo ili bilo kojoj trećoj strani. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na aplikaciji mogu da se koriste samo za individualne potrebe korisnika uz poštovanje svih autorskih i vlasničkih prava.

 

Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama, uključujući izgled i funkcionisanje aplikacije, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravima intelektualne svojine. Korisnik aplikacije naročito nema pravo da sa iste skida, umnožava, menja, uređuje, distribuira, prikazuje, briše, šalje, prodaje, preprodaje, prilagođava, menja sadržaj, upućuje na druge internet stranice ili medije ili koristi na bilo koji način osim u privatne svrhe.

 

 

SUDSKA NADLEŽNOST I MERODAVNO PRAVO

 

Prihvatanjem Opštih uslova određuje se da će svi eventualni sporovi između trgovca i potrošača biti rešavani sporazumnom, te u slučaju da spor ne bude rešen na navedeni način ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda.

 

Odnosi između potrošača i ,, L A V O“ doo regulisani su pozitivnim propisima Republike Srbije, koje će predstavljati jedino merodavno pravo u slučaju eventualnog spora.